ČEGA SE PAMETAN STIDI, TIME SE BUDALA PONOSI

Za one koji nisu pročitali 32 strane Izveštaja revizora koji nam je dostavilo smenjeno rukovodstvo, dostavljamo skraćenu verziju sa istaknutim nezakonitostima i nepravilnostima koje je Revizor u izveštaju naveo.

Čudno je da je za advokatske, sudske, konsalting, knjigovodstvene, troškove upravljanja imovinom i ostale neproizvodne usluge za 6 meseci plaćeno 5,049,541.20 dinara, a da se niko od njih nije setio da je krivično delo – poreska utaja – kažnjivo zatvorom.

Moguće je da u periodu od 01.07. do 31.12.2018. godine nije prodata, niti stavljena pod hipoteku, ni jedna nepokretnost stečena po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika ali je, ne zaboravimo, bez odluke Skupštine i po vrednosti znatno nižoj od procenjene tržišne vrednostiJOB prodao deo parcele u Visokog Stevana 5-7 za ukupnu cenu od 1.200.000 RSD ili cca EUR 10.000  (tržišna cena je bar 10 puta veća), a i ugovor o zajedničkoj izgradnji je štetan po JOB.

Na strani 5. Izveštaja revizora je navedeno: 

“Podaci o površinama nepokretnosti navedenih u Rešenjima o povratu izdatih od strane Agencije za restituciju nisu u svim slučajevima identični sa podacima o površinama upisanim i katastar. Nad pojedinim nepokretnostima još uvek nije upisano pravo svojine JOBa u nadležnom katastru. Na dan 31.12.2018. godine za 62 nepokretnosti, čija je ukupna površina 4.230 m2, su zaključeni ugovori o zakupu i iste se nalaze u prihodovnoj funkciji, dok se od 31 nepokretnosti ne ostvaruje nikakav prihod.”

“Jevrejska opština Beograd na prihode od zakupa nepokretnosti vraćenih po osnovu Zakona, u periodu od 01.07. do 31.12.2018. godine, koji je predmet ovog izveštaja, nije obračunavala i plaćala porez na dodatu vrednost”.

“Takođe, za imovinu, vraćenu po osnovu Zakona, koja nije namenjena i ne koristi se za obavljanje bogoslužbene delatnosti, Jevrejska opština Beograd, do dana vršenja revizije, nije podnela poresku prijavu poreza na imovinu shodno stavu 2. člana 10. Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika i odredbama Zakona o porezu na imovinu (“Službeni glasnik RS” br. 26/01, 45/02, 80/02, 165/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14 i 95/18)”

Na strani 14. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Veće JOBa je na svom sastanku održanom 30.12.2018. godine donelo Odluku o nepodnošenju poreskih prijava poreza na imovinu, što je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim normama koji regulišu ovu oblast”

Na strani 5-6. Izveštaja revizora je navedeno: 

Jevrejska opština Beograd obavlja osim verske i privrednu delatnost, korišćenje nepokretnosti u svojini radi obavljanja privredne delatnosti-davanje nepokretnosti u zakup. U skladu sa odredbama člana 2. tačka 2. Zakona o računovodstvu, crkve i verske zajednice definisane su u okviru kategorije drugih pavnih lica i kao takve su obveznici primene ovog zakona samo u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti. U skladu sa navedenim, za deo privredne delatnosti, obavezna je da vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odnosno odgovarajućim pravilima utvrđenim za kategoriju drugih pravnih lica.

Na strani 11. Napomena uz izveštaj je navedeno:

„Jevrejska opština Beograd, za privrednu delatnost koju obavlja, ne vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o porezu na dobit, ne sastavlja propisane finansijske izveštaje i iste ne podnosi nadležnim registrima što je u suprotnosti za pozitivnim zakonskim propisima koji obrađuju ovu problematiku”

Na strani 16. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Jevrejska opština Beograd na prihode od zakupa nepokretnosti vraćenih po osnovu Zakona, u periodu od 01.07. do 31.12.2018. godine nije obračunala i platila porez na dodatu vrednost u iznosu od 3.231.174,00 dinara, iako su, shodno odredbama Zakona o prezu na dodatu vrednost, obveznici plaćanja poreza na dodatu vrednost za navedeni promet”

U skladu sa napred navedenim, prihod od zakupa za period od 01.07-31.12.2018. godine je više iskazan za iznos od 3.231.174,00 dinara uz istovremeno neiskazivanje obaveza za porez na dodatu vrednost u istom iznosu”.

Na strani 6. Izveštaja revizora je navedeno: 

 “U evidenciji JOBa evidentirana je obaveza prenosa SJOSu za aktivnosti iz stava 2. člana 22. Zakona za ranije godine koje sun a dan 1.1.2018. godine iskazane u iznosu od 1.026.540,89 dinara, tako da ukupno evidentirana obaveza JOBa prema SJOJSu, na ime aktivnosti finansijske podrške preživelim žrtvama Holokausta, na dan 31.12.2018. godine iznosi 7.052.066,38 dinara.

Na strani 15. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Za određen broj nepokretnosti koje su u zakupu, JOB ne poseduje Ugovore o zakupu. Uglavnom je reč o imovini koja je u momentu prenosa vlasništva na JOB bila u zakupu sa prethodnim vlasnikom….Za navedene nepokretnosti treba obezbediti kopiju zatečenih ugovora o zakupu i da sačini nove sa istim odredbama u periodu koji to nalaže zakonodavac”.

Na strani 20. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Način vođenja knjigovodstvenih evidencija ne omogućava prikaz glavne knjige za celokupno poslovanje i poslovanje po osnovu Zakona.”

Na strani 21. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih je vršeno evidentiranje nisu overene potpisom od strane odgovornog lica ili lica koje je on ovlastio.”

“JOB nije normativno uredio kretanje računovodstvene dokumentacije, nedonošenjem akta o određivanju lica koje vrši kontrolu troškova i njihovo odobrenje, što je usuprotnosti sa članom 7. i 9. Zakona o računovodstvu”.

“JOB nije pisanim aktom odredila lice koje vrši kontrolu troškova, kao i lice koja vrše odobrenje plaćanja troškova, u cilju podele dužnosti radi onemogućavanja istom licu da vrši odobravanje plaćanja, plaćanje i kontrolu”.

Na strani 25. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“JOB nije doneo akt kojim je definisao vrste troškova koji se izmiruju iz prihoda ostvarenih po osnovu Zakona a koji iz drugih prihoda koje ostvaruju.”

Na strani 26. Napomena uz izveštaj u analizi neproizvodnih usluga (advokatski, sudski, knjigovodstveni, konsalting i  i troškovi upravljanjem imovinom) je navedeno:

“Revizorima nije prezentovan izveštaj o izvršenim uslugama kao prilog navedenim fakturama”

Na strani 28. Napomena uz izveštaj u vezi odluke Veća o troškovima JCB ASSET Menagement doo. je navedeno:

“Navedena odluka veća JOBa nije zavedena u knjigu odluka JOBa niti na drugi način hronološki protokolisana i evidentirana. Ista je u suprotnosti sa anexom ugovora jer definiše naknadu članovima upravnog odbora a ne članovima nadzornog odbora kako je precizirano članom 2 Anexa ugovora.

U registru privrednih društava nisu registrovani članovi upravnog odbora JCB ASSET Menagement doo.”

“Navedenim ugovorom o međusobnom uređenju odnosa definisane su usluge koje će preduzeće pružati, ali nije definisana cena po svakoj vrsti usluge ponaosob, niti iznos mesečne nedoknade. “

“Iz priloženih mesčnih računa ne može se utvrditi nivo pruženih usluga. Izdate facture, predstavljaju mesečne zahteve za refundaciju troškova polovanja JCB ASSET Menagement doo. Fakture koj je JCB ASSET Menagement doo. izdavao JOBu ne sadrže prilog o obimu i vrsti izvršenih usluga koji bi bio prihvaćen i potpisom potvrđen od strane ovlašćenog lica, naručioca usluga-JOBa.”

Na strani 7. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“U perodu od 01.7. do 31.12.2018. godine, od deset aktivnosti u koje se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu Zakona, definisane članom 22 Zakona, JOB je usmeravau u dve-u materijalne troškoveJOBa i aktivnosti snošenja troškova i obaveza nastalih upravljanjem imovinom i prihodima ostvarenim primenom Zakona”.

Na strani 23. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“Pravo na presko oslobođenje po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje po osnovu člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o prezu na dohodak građana može da se ostvari po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac plaća samo za svoje zaposlene- osiguranike…S tim u vezi, pravo na poresko oslobođenje po osnovu premije za dobrovoljno osiguranje ne može da se ostvari za premiju koja se odnosi na lica koja nisu u random odnosu kod poslodavca, članove njihovih porodica kao in a članove uže porodice zaposlenog (osiguranika) obuhvaćene polisom osigranja(koji imaju status osiguranika, odnosno osiguranog lica u skladu sa navedenim odredbama Uredbe i Zakona o zdravstvenom osiguranju) i takvo davanje nema pravo na poresko oslobađanje po osnovu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o prezu na dohodak”.

Na strani 24. Napomena uz izveštaj je navedeno:

“U periodu od 01.07. do 31.12.2018. godine JOB je, po polisi za kolektivno kombinovano paralelno i dodatno zdravstveno osiguranje, po gore navedenim fakturama, izvršila uplatu u ukupnom iznosu od 8.497.705,49 dinara. Za 1275 lica koja nisu u radnom odnosu u JOBu isplata je izvršena bez obračuna i plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa”.

Na strani 30. Izveštaja revizora je navedeno: 

“Do dana vršenja revizije, od dvanaest projekata, čiji je rok za završetak istekao u toku 2018. godine, jedan projekat je ralizovan dok jedaest projekata čiji je nosilac JOB ima status nezavršenih”

Na strani 29. Izveštaja revizora je navedeno: 

“U periodu od 01.07. do 31.12.2018. godine nije bilo aktivnosti na realizaciji ovih projekata, tako da iznos sredstava koji je primljen na ime projekata a koji nije usmeren u aktivnosti realizacije projekata, na dan 31.12.2018. godine iznosi 2.128.518,00 dinara.

Do dana vršenja revizije, od dvanaest projekata, čiji je rok za završetak istekao u toku 2018. godine, jedan projekat je realizovan dok jedanaset projekata, čiji je nosilac JOB ima status nezavršenih”.

Na strani 30. Izveštaja revizora je, takođe, navedeno: 

“Na zvaničnom sajtu JOB https://jobeograd.org/, osim spiska nepokretnosti vraćenih po osnovu Zakona, nisu obelodanjene druge informacije po ovom zahtevu”.

REDAKCIJA

5 thoughts on “ČEGA SE PAMETAN STIDI, TIME SE BUDALA PONOSI

 1. Zoki says:

  Proćitao sam dopis smenjenog rukovodstva JOB kojim komentariše rezultate revizije koja je izvršena po zahtevu te iste Uprave. Potom sam pročitao i izveštaj revizora i na kraju vrlo kvalitetan tekst na glasu razuma koji navodi mesta u revizorskom izveštaju koji teško optužuju smenjeno rukovodstvo. Ako bih sumirao sve što je jasno to bi mogle da se definiše u nekoliko glavnih tačaka:

  Upoređujući tri teksta vidljivo je da smenjeno rukovodstvo bezično laže, verovatno računajući da su članovi Zajednice u Srbiji ludi ili lenji da pročitaju izveštaj revizorske kuće.
  Da su naručioci revizije, smenjeno rukovodstvo JOB, računali da će „potkupiti“ Revizora ili da će moći da ga prevare kao što pokušavaju da prevare nas članove JOB.
  Da je smenjeno rukovodstvo sem JOB kralo besomučno kralo i državu kroz značajnu utaju poreza.
  Da su dobili značajne pare za projekte koje niti su završili niti opravdali pa se jasno vidi da su pare potrošene nenamenski tj ukradene.
  Da je veliki broj nekretnina izdavan bez ugovora pa prihodi nisu ni knjiženi niti oporezovani a šta je bilo sa tim novcem svima nam je jasno.
  Da knjige nisu vođene po zakonima ili nisu uopšte vođene verovatno u nadi da niko jevrejima neće kontrolisati „papire“ pa je i na tom planu moguće proneveriti značajna sredstva.
  Da je smenjeno rukovodstvo JOB računalo sa podrškom pojedinaca iz administracije koji će im omogućiti krađu kako imovine JOB tako i imovine Srbije (utaja poreza).

  Ostaje mi samo da konstatujem da su pored prljavih radnji članovi smenjenog rukovodstva i vrlo neuki a i nepametni jer su sami tražili reviziju koja ih je konačno saranila a i otvorila put zakonskim sankcijama protiv pojedinaca za teške materijalne zloupotrebe po zakonima Srbije.

  Mogu da pohvalim GR što je ovim izveštajem pogodio pravo u centar i omogućio nam, članovima Jevrejske Zajednice da otklonimo i ono zadnje zrno sumnje u profil grupe koja nam je nanela toliko štete i sramote.

  • Zoki says:

   Izvinjavam se čitaocima za tekstualne i gramatičke greške u mom pismu jer sam nakon čitanja svih tekstova oko revizije bio besan što me smenjeno rukovodstvo tretira kao budalu kao i mnoge druge članove Zajednice.

 2. Raka says:

  Ja moram da iznesem jednu strasnu istinu na videlo: sve to sto su smenjeni utajili od poreza i procerdali, neko ce morati da plati! Sve racune i dugovanja koja su napravili doci ce na naplatu i to ne sada kada oni troskare nase pare, nego kasnije kad odu zauvek, a JO Beograd ostane kao duznik koji mora sve zakonske obaveze da izmiruje (mozda cak otplacujuci dugove godinama)

  • Gamarnu says:

   Potpuno tacno, ali je isto tako tacno da drzava snosi nemalu odgovornost. Cinjenje, odnosno ne-cinjenje i nepostivanje vlastitih zakona gura nasu zajenicu sve dublje pod led. Treba javno reci da drzava ovakvim svojim ponasanjem direktno utice na ono sto sledi. Sa jedne strane arbitrira, sa druge, odrzava ovo status-quo stanje a dugovi i novcani manjak rastu. I, kao sto si rekao, posle izvesnog vremena pocece naplata dugova (ili, kako se samo namece, „prebijanje“) … dalji tok zavisi od toga koliko ste mastoviti.

 3. Raka says:

  Probao sam na osnovu nekih starih podataka da napravim rekapitulaciju prihoda i rashoda JOB u nekoj normalnoj situaciji, pa da probamo – mesecne cifre po nekim podacima i secanju (nisam siguran da su tacne ali su priblizne, takodje je moguce da sam nesto zaboravio):
  prihodi JOB:
  prihod od izdavanja nekretnina oko 40,000 evra
  prihod od kirije saveza 2000 evra
  dotacije od saveza za kulturu 3000 evra
  ukupno oko 45000 evra
  rashodi:
  za prezivele Holokausta 20% od kirije 8000 evra
  plate zaposlenima 15,000 evra
  medicinsko osiguranje po 20E za 1500 ljudi + 20% porez = 36,000 evra
  za srpsku J. zajednicu od kirije barem 10% = 4000 (to je deo koji JOB nije zeleo da placa)
  komunalije za zgrade JOB oko 1000
  ukupno 65,000 evra
  Fali 20,000 svakog meseca!
  Meni ovo govori da se tu neko mnogo zaneo sa idejom o zdravstvenom osiguranju za sve, za decije dodatke, za placanje raznoraznih „konsultanata“. Pa mi nemamo toliko para da se pravimo bogatasima i trosimo kao pijani milioneri?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *