ZAPISNIK sa Vanredne skupštine JOB

 

ZAPISNIK

 

Sa Vanredne skupštine Jevrejske Opštine Beograd (u daljem tekstu JOB), održane 2. decembra 2018. godine

Skupština je održana u sali Akropolis hotela Zira u Beogradu, Ruzveltova 35.

Skupština je počela u 12:30 časova.

Dana 3.10.2018. godine, 77 članova Jevrejske opštine Beograd podnelo je Veću Jevrejske opštine Beograd Zahtev za sazivanje Vanredne skupštine, na osnovu člana 17. stav 2. Statuta JOB, radi utvrđivanja odgovornosti i opoziva organa upravljanja JOB.

Veće je prenebreglo Zahtev za sazivanje Vanredne skupštine i u roku, određenom Satatutom nije sazvalo traženu Vanrednu skupštinu. Po automatizmu člana 17. stav 2. Statuta JOB, podnosioci zahteva su, dana 5.11.2018. godine, sazvali Vanrednu skupštinu za 2.12.2018. godine.

Dana 7.11.2018. godine, 77 podnosilaca zahteva je dopisom pozvalo Veće i Kancelariju JOB da izvrše svoju obavezu odredjenu Statutom i članom 3. Poslovnika o radu skupštine JOB i obezbede administrativno-tehničke uslove neophodne za održavanje sazvane Vanredne skupštine. Veće je i taj zahtev prenebreglo i onemogućilo je održavanje Vanredne Skupštine. Iz tog razloga su podnosioci Zahteva za sazivanje Vanredne skupštine bili prinudjeni da sami obezbede administrativno-tehničke uslove za održavanje sazvane Vanredne skupštine.

U nameri da na svaki način osujeti okupljanje članova JOB i razmatranje rada članova organa upravljanja JOB, umesto da postupi po Statutu i Poslovniku, Veće JOB je 13.11.2018. godine donelo odluku o oglašavanju ništavim akt o sazivanju Vanredne skupštine za 2.12.2018. godine. Takva odluka Veća je ništava jer Veće nije nadležno da takvu odluku donese, a sve odluke donete od nenadležnog organa su ništave i nemaju pravnu snagu. Saziv za održavanje vanredne skupštine mogu da stave van snage isključivo podnosioci Zahteva za održavanje Vanredne skupštine, Veće ne može ni na koji način.

Pošto je JOB mailovima informisao članstvo da neće dozvoliti održavanje Vanredne skupštine, kako bi se izbegli eventualni sukobi, za održavanje Skupštine bila je zakupljena sala Hemijskog fakulteta. Međutim, predsednik JOB, Danilo Medić je, 26.11.2018. godine, u ime Jevrejske opštine Beograd, poslao Hemijskom fakultetu dopis kojim je zatražio sprečavanje održavanja Skupštine u zakupljenoj Sali Hemijskog fakulteta, lažno tvrdeći da je zakazana Vanredna skupština nelegalna. Hemijski fakultet je otkazao potpisan ugovor, iako je sala već bila plaćena.

Iz gore navedenih razloga, umesto u zgradi JOB, Vanredna skupština je održana u Sali Akropolis, hotela Zira u ulici Ruzveltova 2, čime su članovima JOB uskraćena Ustavom zagarantovana prava: sloboda mišljenja i izražavanja, obaveštavanja i mirnog okupljanja.

Rad Skupštine je počeo prozivanjem 77 potpisnika zahteva za sazivanje Vanredne skupštine. Boris Erg, član JOB je pročitao spisak 77 potpisnika zahteva. Na osnovu Člana 17. stav 4. Statuta JOB, neophodno je prisustvo više od polovine podnosilaca zahteva. Od 77 potpisnika zahteva, prisutno je bilo 68, potpisnika, a 3 potpisnika su dokumentima opravdala odsustvo.

Do izbora radnog predsedništva Skupštinom je predsedavao Aleksandar Gaon, član jevrejske opštine Beograd i jedan od potpisnika Zahteva za sazivanje Vanredne skupštine.

U ime 77 podnosilaca Zahteva za sazivanje Vanredne skupštine, Aleksandar Gaon je pozdravio prisutne i pozvao ih da se minutom ćutanja oda pošta preminulim članovima JOB, što je i učinjeno.

Potom je objasnio da su razlozi sazivanja Vanredne skupštine: nepremostiv razdor i problemi u funkcionisanju cele jevrejske zajednice, koji su nastali u poslednjih godinu dana, od izbora sadašnje uprave JOB.

U Radno predsedništvo koje će predsedavati Skupštinom su predloženi:

Aleksandar Jinker za predsednika Radnog predsedništva

Stefan Sablić

Gordana Petronijević

 

Predlog je jednoglasno usvojen.

 

Skupštinom je nastavio da predsedava Aleksandar Jinker, i apelovao da Skupština bude održana mirno i na dostojanstven način.

Za članove Verifikacione komisije, predloženi su:

Aron Albahari

Lidija Eškenazi i

Raka Levi

 

Predlog je jednoglasno usvojen.

 

Za zapisničare su predložene:

Danijela Danon i

Branka Pavlović

 

Predlog je jednoglasno usvojen.

 

Za overivače zapisnika predloženi su:

Radmila Petrović i

Ladislav Mezei

 

Predlog je jednoglasno usvojen.

 

Izabrani članovi Verifikacione komisije su izabrali Arona Albaharija za predsednika komisije. Predsednik komisije je zatim  obavestio prisutne da Vanrednoj skupštini prisustvuje 233 člana Jevrejske opštine Beograd i da postoji kvorum za rad skupštine, na osnovu  člana 16. Poslovnika o radu skupštine Jevrejske opštine Beograd, koji određuje da Skupština može punovažno da radi i odlučuje ako prisustvuje najmanje 50 punoletnih članova JOB sa pravom glasa. Pravo glasa prisutnih članova JOB, je utvrđeno upoređivanjem spiska članova JOB sa njihovim ličnim kartama. Tom prilikom su članovi koji imaju pravo glasa dobili listiće za glasanje.

 1. Prva tačka Dnevnog reda – Usvajanje Dnevnog reda

Predsedavajući je predložio sledeći dnevni red:

 DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Opoziv organa JOB: predsednika, Veća i Nadzornog odbora;
 3. Izbor Privremene uprave JOB
 4. Razno.

 

Predsedavajući je pozvao prisutne članove JOB da se izjasne po predloženom dnevnom redu.

Predloženi dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

 1. Druga tačka dnevnog reda  Opoziv organa JOB: predsednika, Veća i Nadzornog odbora.

 

Predsedavajući je upoznao prisutne da se opoziv Organa JOB traži jer su odgovorni za:

       1. Neovlašćeno davanje saglasnosti za izmeštanje logora Topovske šupe.

Danilo Medić je kao predsednik JOB zloupotrebio memorandum JOB i neovlašćeno, u ime Saveza JOS, dao saglasnost Delti za izmeštanje spomen parka Topovske šupe, radi izgradnje trgovinskog objekta. Zahvaljujući brzoj reakciji Zavoda za zaštitu spomenika, otkriven je i sprečen ovaj pokušaj. Državna Komisija za izgradnju Memorijalnog centra Staro sajmište, ocenila je da je postupak D. Medića, davanje argumenta onima koji negiraju Holokaust, objašnjavajući da bi se iseljenjem potvrdilo da Holokausta nije bilo i podsećajući na obavezu dostojnog obeležavanja svakog mesta stradanja.

Medićev postupak, uz svako odsustvo reakcije Organa upravljanja JOB, prisutni su tokom diskusije ocenili  kao nedopustiv.

 

 1. Nasilno i neovlašćeno uklanjanje članova Nadzornog odbora i Veća, koji su razrešeni bez odluke Skupštine JOB, nakon što su, ukazujući na netransparentnost u radu rukovodstva JOB i donošenje problematičnih finansijskih i drugih odluka, tražili na uvid postojeću finansijsku dokumentaciju

Izvestilac Goran Altaras

Veće JOB je odmah po izboru, na sednici održanoj dana 23.10.2017. godine, jednoglasno donelo odluku o osnivanju Preduzeća za upravljanje imovinom, o mesečnoj naknadi  članovima Nadzornog odbora od po 45.000 RSD, kao i da se većnicima na mesečnom nivou refundiraju troškovi prisustva na sednicama Veća.

Članovi Nadzornog odbora JOB Dejan Jinker i Goran Altaras, izabrani na Izbornoj Skupštini 15.10.2017. godine, izrazili su neslaganje sa tim odlukama, i upozorili Veće JOB na njihovu nelegalnost i to:

 

 1. Da Statut JOB ne dozvoljava mogućnost niti pominje proceduru u postupku osnivanja drugog pravnog lica kome bi osnivač bio JOB, kao ni nadležnost bilo kog organa JOB da pokreće taj postupak, i pozvali su Veće da preispita te odluke, njihove pravne i finansijske posledice i otvori diskusiju na sledećoj sednici Veća JOB.
 2. Da se osnivanjem posebnog pravnog lica i prebacivanjem na njega nadležnosti upravljanja imovinom JOB povećavaju troškovi i smanjuje uvid u rad i odlučivanje u vezi sa upravljanjem imovinom JOB.
 3. Da je takvom odlukom prekršen princip izbegavanja sukoba interesa, pošto su članovi Veća sami sebe izglasali u članstvo novog Nadzornog odbora buduće firme i odredili sebi novčane naknade.
 4. Da odredbe Statuta JOB ne dozvoljavaju novčane naknade licima izabranim na rad u organima JOB, a da promena tog principa mora biti regulisana Statutom JOB i Pravilnikom o naknadama i nagrađivanju, a nikako ne može biti predmet odlučivanja i slobodne procene članova Veća.
 5. Da će 6 članova novog Nadzornog odbora, direktor i 2 zaposlena, (ukupno 9 osoba) novoosnovane firme, mesečno koštati JOB skoro 1 milion dinara (sa porezima i doprinosima), i da umesto oticanja novca u privatne džepove, taj novac može da se upotrebi za pokrivanje pomoći za decu i omladinu i participaciju troškova za lekove.
 6. Da se kontakt sa zakupcima neometano odvijao i bez Preduzeća, da za fakturisanje zakupa nije bila potrebna nikakva zasebna firma, da isti ljudi ne mogu da odluče o svojim plaćenim funkcijama i visini naknada i, kao vrhunac zloupotrebe položaja, da sami kontrolišu svoj rad u novostvorenoj firmi.

 

Preduzeće JCB Asset Management DOO je, uprkos iznetim argumentima i protivno odredbama važećeg Statuta JOB, osnovano 17.11.2017. godine,.

Osnivačkim aktom novoosnovano preduzeće je prenelo funkciju Skupštine preduzeća na Veće JOB. Ovom odredbom određeno je da uvid u poslovanje, odluke i kontrolu, imaju i sprovode ista lica koja su i članovi Veća JOB, odnosno sami sebi podnose izveštaje i usvajaju ih, i sami sebi mogu određivati visinu naknada bez ikakvog uticaja i kontrole od strane NO JOB i članstva JOB!

Na sednici održanoj dana 01.02.2018, Nadzorni odbor JOB, je doneo odluku da se sprovede kontrola poslovanja izvršnih organa JOB ( predsednika, Veća i pomoćnih organa koje su osnovali – posebno Komisije za investicije ), i da se članstvo izvesti o svemu navedenom, a posebno o:

 • Potpunom spisku nekretnina u posedu JOB i prihodima od nekretnina u vlasništvu,
 • Raspolaganju novčanim sredstvima, koja se u gotovini uplaćuju na blagajni JOB,
 • Trošenju sredstva sa poslovnog računa JOB kod banke (pregled uplata, isplata, osnov)
 • Isplatama i dokumentaciji koja prati plaćanja
 • Pravnoj valjanosti i ekonomskim efektima sklopljenih poslova sa drugim pravnim i fizičkim licima,
 • Broju zaposlenih lica u JOB, na kojim poslovima i kako se zapošljavaju,
 • Visini troškova redovnog poslovanja JOB
 • Kriterijumima po kojim se donose odluke o investiranju, kako se prikupljaju ponude i po kojim  kriterijumima se vrednuje i vrši odabir poslovnog partnera

U nastojanju da po svaku cenu osujeti rad Nadzornog odbora, i na taj način izbegne kontrolu poslovanja, Veće JOB je na sednici održanoj 13.2.2018. godine raspisalo izbore za nove članove NO JOB, lažno navodeći da su „tri člana NO podnela neopozive ostavke“. Shvativši da to Statut ne dozvoljava, 1.3.2018. godine obavestili su članstvo da će izbori za nove članove Nadzornog odbora, zakazani za 4.3.2018. godine imati karakter Izborne skupštine. Na tako nestatutarno zakazanoj Izbornoj skupštini obmanuli su članstvo navodeći da su 3 člana Nadzornog odbora podnela ostavke, pri čemu je nasilno oduzimana reč govornicima i tako je sprečeno informisanje prisutnih  da članovi NO nisu podneli ostavke. U atmosferi haosa i zbunjenosti članstva, jer je ozvučenje bilo podešeno tako da govor bude nerazumljiv, održali su izbore, izabrali nove članove Nadzornog odbora i nastavili dalji rad JOB i novoosnovanog Preduzeća za upravljanje imovinom, bez ikakve kontrole, odnosno kontrolišući sami sebe. Tako izazvan haos na skupu koji su nazvali Izbornom skupštinom su iskoristili i pod tačkom Razno doneli odluku kojom se odobrava formiranje firme za upravljanje imovinom JOB kao posebnog pravnog lica, iako je Preduzeće osnovano 4 meseca ranije. Zapisnik sa tog skupa proglasili su poverljivim dokumentom dozvoljavajući isključivo uvid, bez prava kopiranja, snimanja ili prepisivanja sadržaja.

Prisutni član Veća JOB, Aron Fuks je u diskusiji izneo da on kao član Veća nikada nije ni dinara uzeo na ime naknade materijalnih troškova. U nastavku je naglasio da Veće nikada nije razmatralo zaključivanje Ugovora koji su zaključeni u ime JOB, i da to predstavlja krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 227 Krivičnog zakonika.

Tokom diskusije je konstatovano da postupanje prema članovima Nadzornog odbora (formalno sputavanje, nasilno oduzimanje reči, vređanje, ucene i pretnje od strane predsednika JOB), nedvosmisleno navodi na sumnju da se radi o smišljenom planu uzurpacije vlasti i odlučivanja od strane uskog kruga članova Veća sa ciljem sticanja materijalne koristi, bez obzira na očiglednu štetu po JOB. Članovi organa upravljanja su učestvovali i dali podršku u sprovođenju plana kompletne uzurpacije vlasti i nasilnom uklanjanju članova Nadzornog odbora i zbog toga snose odgovornost.

 

 1. Nedomaćinski odnos prema materijalnim i finansijskim dobrima, koja se troše na plaćanje visokih iznosa za zaposlene u Preduzeću koje upravlja i raspolaže  imovinom, dok za dečije dodatke i zdravstveno osiguranje nema novca. Izvestilac: Miloje Todorović

Sve ono na šta su nasilno smenjeni članovi Nadzornog odbora blagovremeno ukazali, se i desilo. Dokazi se nalaze u Izveštaju o upravljanju prihodima dobijenih po osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika (Službeni glasnik Republike Srbije broj 13/2016), koji je  septembra 2018. godine sačinio Nezavisni revizor, angažovan od strane Odbora za nadzor Saveza jevrejskih opština Srbije za period od 1.1.-30.6.2018. godine.

U Izveštaju Nezavisnog revizora (INR) iznet je niz podataka iz poslovanja JOB u prvom polugodištu 2018, od kojih su najznačajniji sledeći:

 

Stavka – lični dohoci ukupni iznos utrošenih sredstava je    6,571.840,84

ili mesečno     1,095.306,80

ili neto ( – doprinosi 60%)    684.566,75

 

Stavka – telefon ukupni iznos utrošenih sredstava je            340.664,53

ili mesečno                   56.777,42

 

Ostale stavke vredne dodatne analize su:

stavka (45) – troškovi sednica            212.056,00

stavka (50) – ostalo                              299.350,00

stavka (58) – kanc. materijal                124.132,29

stavka (61) – redovne aktivnosti           23.886,00 ( taj trošak iskazuje jedino opština Beograd)

stavka (77) – razno                              196.252,00

Ukupno dinara            855.676,29 (za pola godine !)

 

Prikaz troškova po osnovu upravljanja imovinom i ostvarenim prihodima po osnovu Zakona (uključujući i troškove advokata):

JOB je prikazao ukupni trošak u visini od                       4,599.354,20 dinara

Od toga troškovi firme za upravljanje imovinom su       3,761.982,00 dinara

podatak o prihodima po osnovu zakupnina, iznosi        14,018.857,50 dinara

 

Iz ovih podataka se zaključuje da su troškovi firme u odnosu na ukupne prihode koji su ostvareni po osnovu zakupnina zastupljeni sa 26,84% (više od jedne četvrtine), a da je na plate u firmi potrošeno 81,79% od ukupnih troškova, što je neopravdano visok rashod

 

U tabeli 6) pod nazivom „Evidencija projekata po aktivnostima iz čl. 22. Zakona„ evidentirani su:

 1. a) potraživanja Opština od SJOS po osnovu projekata ukupno,
 2. b) isplate SJOS opštinama nosiocima projekata i
 3. c) isplate opština nosiocima projekata

 

Za opštinu Beograd (period 01.01. – 30.06.) pregled konstatuje sledeće :

JOB je od SJOS potraživao ukupno                           8,674.218,00 dinara

SJOS je beogradskoj opštini doznačio ukupno           6,308.398,00 dinara

JOB je nosiocima projekata preneo ukupno                3,545.185,00 dinara

 

Firmi za upravljanje imovinom JOB (JCB Asset management d.o.o.) uplaćen je na ime usluga upravljanja imovinom iznos od 3,761.982,00.

 

Iz tabele br. 3. „Prihodi po osnovu upravljanja vraćenom imovinom“

JOB je za 2017. godinu prijavila ukupni prihod od                            16,928.899,32

Obaveza JOB u skladu sa čl.22. stav2. Zakona do 31.12.2017.           3,385.779,86

Preneto SJOS do 31.12.2017. ukupno                                                  2,024.096,35

Prihod JOB u periodu 01.01.- 30.06.2018. ukupno                            14,018.657,50

Obaveza JOB u skl. sa čl 22. stav 2. Zakona do 30.06.2018. ukupno  2,803.731,50

Preneto SJOS                                                                                                     0,00

Saldo u korist SJOS ukupno                                                                         4,165.415,01

 

Nezavisni revizor je u izveštaju konstatovao da JOB nijedo 30.06.2018. izvršio prenos 20% naplaćenih sredstava od prihoda ostvarenih upravljanjem vraćenom imovinom u ukupnom iznosu od 4,165.415,01 dinara.

 

U tabeli br.7.1. „Rekapitulacija prometa preko računa JOB u periodu 01.01.- 30.06. 2018“vidi se da su:

 1. a) ukupni prihodi JOB za period 01.01.-30.06. 2018. 17,868.775,59 dinara od čega 14,018.857,50 prihodi od zakupnina, istovremeno,
 2. b) ukupni troškovi JOB iznose 20,416.456,55 dinara od čega 3,545.186,12 za projekte iako je od SJOS primljeno za tu svrhu 6,308.398,00 odnosno 2,763.211,88 dinara više nego što je isplaćeno nosiocima projekata.

 

Kratka analiza troškova JOB

Od ukupnog iznosa troškova, 20,416.456,55 iznos od 11,171.195,02 dinara je trošak koji čine plate zaposlenih 6,571.840,84 dinara i troškovi upravljanja imovinom 4,599.354,18 ili procentualno 54,72%. Kada se još dodaju troškovi nejasne namene od 855.676,29 dinara, ukupni iznos je 12,026.871,31 ili procentualno 63,10% !

Istovremeno, troškovi JOB namenjeni potrebama članstva, u vidu redovne socijalne pomoći i povremene pomoći iznose 5,409.460,54 dinara ( 4,320.137,34 redovna plus 1,089.323,20 povremena) ili procentualno 26,50%

 

Nezavisni revizor je u izveštaju takođe konstatovao da je JOB namenska sredstva koristio za pokriće troškova tekućeg poslovanja.

Do 30.06.2018. JOB nije izvršio prenos 20% naplaćenih sredstava od prihoda ostvarenih upravljanjem vraćenom imovinom u ukupnom iznosu od 4,165.415,01 dinara.

Spisak nepokretnosti imovine vraćene po pravosnažnim rešenjima donetim do 30.06.2018. godine, ne sadrži podatke o imovini vraćenoj Jevrejskoj opštini Beograd do 30.06.2018. godine po 8 pravnosnažnih rešenja.

 

INR takođe konstatuje da je JOB izvršio netačna knjiženja troškova i to:

Nabavka računara po fakturama broj 77/18 u iznosu 294.000,00, 752/18 u iznosu 140.153,87 i broj 1333 u iznosu 26.994,00 dinara, je evidentirana na troškovima popravke računara. Navedenim evidentiranjem su više iskazani troškovi popravke računara a izbegnuto evidentiranje osnovnih sredstava kojim bi se izvršilo zaduženje računopolagača za isto).

 Nabavku putničkog automobila po fakturi M-17 u iznosu od 1.264.411,67 dinara, JO Beograd je evidentirao na troškovima grejanja a ne na osnovnim sredstvima. Navedenim je izvršeno iskazivanje većih troškova uz istovremeno neevidentiranja nabavljene imovine. Ovakvim knjiženjem iz evidencije osnovnih sredstava JOB brišu se gore pomenuta sredstva i dovodi u pitanje ispravnost daljeg postupanja sa istim.

 Na ime pokrića plata i troškova novoosnovanog preduzeća, JOB plaća oko 100.000 eura godišnje. (Tačan iznos će tek biti utvrđen uvidom u dokumentaciju). Ova ogromna svota novca, umesto da se koristi za socijalne programe JOB, odlazi u privatne džepove nekolicine članova Veća JOB, dok za izvršavanje drugih obaveza novac ponestaje, pa je JOB prestao da izvršava svoje obaveze. Da bi se ova činjenica prikrila, rukovodstvo JOB neprestano ponavlja kako je za decu obezbedila pomoć od 5.000 dinara mesečno i zdravstveno osiguranje za članove! Međutim, dečiji dodaci se ne isplaćuju od maja-juna,  a dug za zdravstveno osiguranje iznosi 120.000 evra. Finansijske obaveze JOB prema nosiocima projekata za 2017. godinu nisu isplaćene, iako je Savez jevrejskih opština Srbije uplatio JOB iznos namenjen za projekte. Finansijske obaveze JOB prema Savezu, proistekle iz budžeta Saveza jevrejskih opština Srbije za 2017. i 2018. godinu (koji je usvojen od strane svih jevrejskih opština), se ne ispunjavaju. Suočen sa takvom situacijom Savez je bio prisiljen da prestane sa izvršavanjem svojih  finansijskih obaveza prema JOB, tako da prema trenutnom obračunu uzajamnih dugovanja, JOB duguje Savezu iznos od preko 2,5 miliona dinara.

U diskusiji je konstatovano da postoji osnovana bojazan da su organi upravljanja JOB zloupotrebili položaj i neodgovornim poslovanjem naneli ozbiljnu štetu JOB, kao i da za ovakvo stanje odgovornost snose predsednik, Veće i Nadzorni odbor JOB. Iz tog razloga je Vanredna skupština JOB predložila opoziv svih članova organa upravljanja JOB, koji se na dan održavanja Vanredne skupštine, 2.12.2018. godine, nalaze na funkcijama organa upravljanja JOB.

 

 1. Uspostavljanje poslovnih i drugih veza sa ljudima koji nemaju veze sa zajednicom i izazivaju moralnu i materijalnu štetu.

Izvestilac: Miloje Todorović

 Danilo Medić kao predsednik JOB, zaključio je sa Živoradom Anđelkovićem -Žikom Paukom ugovor o pružanju konsultantskih usluga, kojim se Žika Pauk obavezao da ostvari maksimalne uštede svih resursa i poveća efikasnost JOB. Za tu uslugu Živorad Anđelković je primao 1000 € mesečno. O sklapanju ovog Ugovora (i njegovom produženju), Veće JOB, nije bilo obavešteno te je on zaključen bez dobijene obavezne saglasnosti Veća.

Nakon diskusije, ocenjeno je da je sklopljen „fiktivan“ ugovor štetan za JOB, pri čemu je, da bi se navodno ostvarile uštede u JOB, izdašno plaćana osoba van jevrejske opštine, koja sa njom nema nikakvih dodirnih tačaka, niti su jasno definisane usluge koje po Ugovoru ta osoba treba da pruži. Prilikom sklapanja Ugovora nije se nimalo vodilo računa o pravim interesima JOB. Svi članovi organa upravljanja JOB su kritikovani zato što su svojim nesuprotstavljanjem doprineli izvršavanju takvog ugovora.

 

 1. Nelegalni pokušaj JOB da izvrši puč i osnuje novi Savez kako bi uspostavili punu kontrolu nad novcem dobijenim od države prema Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta bez živih zakonskih naslednika.

Izvestilac: Aleksandar Gaon

 Prema Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, kao finansijska podrška iz budžeta Republike Srbije na račun Saveza JOS država godišnje uplaćuje 950.000 Evra, u periodu od 25 godina. O raspodeli tih sredstava jevrejskim opštinama odlučuje Izvršni odbor Saveza, kojeg čine predstavnici svih jevrejskih opština, a na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom. U želji da preuzmu kontrolu nad raspolaganjem tako velikim sredstvima, JOB je pokušala da osnuje drugi Savez jevrejskih opština Srbije. Dana 1. jula 2018. godine,  na nestatutaran način, u prostorijama Jevrejske opštine Beograd, održali su „Vanrednu izbornu skupštinu Saveza jevrejskih opština Srbije“, u isto vreme kad je legalni Savez jevrejskih opština Srbije održavao Vanrednu skupštinu, koja je sazvana na zahtev JOB. Lažno se predstavljajući kao legitimni Savez JOS, pokušali su da se registruju kod državnih organa, što im nije uspelo.

Učesnici u diskusiji osudili su pokušaj svih članova organa upravljanja JOB da nasilno sruše krovnu organizaciju jevrejske zajednice Srbije, da obmanu celu jevrejsku i nejevrejsku javnost, kao i organe lokalne i državne uprave, čime su naneli nemerljivu štetu  celoj jevrejskoj zajednici u Srbiji.

 

 1. Zanemarivanje verskih aktivnosti i vređanje našeg rabina. Izvestilac: Brane Popović

Počev od izbora, 15. oktobra 2017. godine, novo rukovodstvo JOB je sve više zapostavljalo verske aktivnosti u JOB, i produbljivalo sukob sa Savezom, kao i sa Rabinom Srbije, Isakom Asielom (rabin je zaposlen u Savezu, kao rabin Jevrejske zajednice Srbije). U okviru priprema za pokušaj osnivanja novog Saveza jevrejskih opština, doživljavajući rabina kao prepreku, Danilo Medić je bez znanja i saglasnosti članova Jevrejske opštine Beograd i jevrejske zajednice Srbije, 5.6.2018. godine, uputio bahato, sramno i uvredljivo pismo rabinu Isaku Asielu, u kojem je udario na ugled i  integritet rabina, njegov celokupan rad u jevrejskoj zajednici Srbije, i u kojem  mu je pored ostalog zapretio da će JOB dovesti  drugog rabina, da bi zatim to pismo prosledio novini Kurir.

 Pismo rabinu je duboko uvredilo i ozlojedilo članove Jevrejske zajednice Srbije, pa su na njega, pored brojnih članova JOB, reagovale  jevrejske opštine Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sombor, Pančevo i Niš i pozvale sve članove Jevrejske zajednice Srbije da javno iskažu svoje nezadovoljstvo.

Od pisma koje je rabinu uputio Danilo Medić, se nije ogradio nijedan član organa upravljanja JOB, pa su time prihvatili i odgovornost za do sada neviđeno ponašanje prema verskom i duhovnom poglavaru zajednice, što je pogodilo osećanja svih vernika jevrejske zajednice Srbije.

 

 1. Zanemarivanje kulturnih, obrazovnih i zabavnih aktivnosti. Izvestioci: Aron Albahari i Stefan Sablić

Počev od izbora 15. oktobra 2017. godine, novo rukovodstvo je potpuno zanemarilo kulturne, obrazovne i zabavne aktivnosti u JOB. Umesto da budu brojnije i kvalitetnije nego ranije one su potpuno zamrle.

JOB je pompezno najavila otvaranje Jevrejskog kulturnog centra. Dat je otkaz dugogodišnjem urednom zakupcu koji je imao srodne programe iz kulture, iskustvo i ustaljenu publiku. Od zakupa tog prostora, veličine 490.61 kvm, mogle su se podmirivati brojne finansijske obaveze. U jevrejskom kulturnom centru nije održana nijedna kulturna aktivnost, dok je Upravni odbor JKC plaćen.

Članstvo je posebno pogodila odluka organa upravljanja JOB kojom su odbili održavanje zakazane promocije nove knjige Avrahama Atijasa „Jevrejske dileme“ koja je bila zakazana za 12. jun 2018. godine, a otkazana dan ranije iz izmišljenih „razloga tehničke prirode“. Molba autora, koji je za tu priliku doputovao iz Izraela, da se promocija održi u Sinagogi je takođe odbijena, pri čemu je ponovo pomenut razlog tehničke prirode, bez ikakvih dodatnih objašnjenja ili izvinjenja.

Prisutni su osudili ponašanje članovi organa upravljanja JOB koji su ostali nemi, ne preduzevši ništa da se spreči blokada ove promocije, niti su uložili napor da pokrenu gore pomenute aktivnosti u okviru JOB.

 

 1. Ucenjivanje zaposlenih potpisivanjem podrške rukovodstvu i Mediću lično.

 Svi prisutni članovi JOB su od ranije upoznati sa time da je nakon  podnošenja Zahteva za sazivanje Vanredne skupštine od strane 77 članova JOB, iz kojeg se vidi da je preko 130 članova JOB potpisima potvrdilo saglasnost sa Zahtevom, uprava JOB pokušala da skupi potpise podrške sebi, i u okviru te akcije je od svih zaposlenih, članova, njihovih porodica i brojnih članova JOB, zatraženo da potpišu peticiju podrške „Jedinstvenoj jevrejskoj opštini Beograd, legalno izabranom rukovodstvu i predsedniku Mediću“. Pri tome im je direktno ili indirektno prećeno otkazima i ukidanjem prava koja imaju kao članovi JOB. Ta vrsta pritiska i zastrašivanja nije do sada viđena u jevrejskoj zajednici Srbije.

 

Članovi organa upravljanja JOB su učestvovali u svemu tome.

 1. Prikrivanje činjenice da je sadašnji predsednik JOB, Danilo Medić, u vreme prijema u članstvo JOB, bio pripadnik druge vere, što je i ostao sve do danas. Ovaj podatak, od presudne važnosti za izbor na mesto predsednika JOB, Danilo Medić je zatajio i kada se kandidovao za predsednika Jevrejske opštine Beograd.

Svi prisutni na Skupštini su od ranije upoznati i sa time da je sadašnji predsednik JOB, u vreme prijema u članstvo JOB bio pripadnik druge vere, što je ostao sve do danas, a tu činjenicu je prikrio  kada se kandidovao za predsednika Jevrejske opštine Beograd. U svojoj dvadeset petogodišnjoj radnoj biografiji, promenio je četrnaest funkcija od kojih su neke bile čisto političke prirode, neke kulturne, privredne pa čak i sportske ali se, iz nama nepoznatih razloga, nigde nije duže zadržao. Pored svega sama činjenica da je prikrio svoju versku pripadnost radi ostvarivanja svojih ciljeva ukazuuje na njegovu nedostojnost da predstavlja jevrejsku zajednicu i rukovodi istom. Postoji bojazan da se radi o osobi kojom rukovode diskutabilni ciljevi, s obzirom na da je u vreme njegovog učlanjenja u jevrejsku zajednicu već bila na pomolu restitucija imovine.

 

 1. Podele i razdor, što su i ranije pokušavali neki sadašnji funkcioneri.

 Osuđena je polarizacija članstva koju je sadašnje rukovodstvo proizvelo ne obazirući se na potrebe i primedbe članstva i oglušujući se o zahteve za nadzorom i kontrolom njihovog rada. Situacija je pogoršana činjenicom da se među sadašnjim članovima organa upravljanja nalazi i Avram Izrael, organizator nezakonitog upada u prostorije JOB, krajem avgusta 2011. godine, kada je pokušao da silom prisvoji vlast u JOB, zbog čega mu je neko vreme bio onemogućen pristup u JOB. U organima upravljanja se takođe nalazi i Sofija Francuski Levi, osoba koja je učestvovala u pomenutom upadu u prostorije JOB, a kojoj je, za vreme NATO bombardovanja, dok se neko vreme nalazila u Mađarskoj i Izraelu „starajući se“ o deci koja su bila tamo sklonjena, Savez morao da onemogući pristup novcu i da je smeni.

Štiteći svoje finansijske interese, članovi organa upravljanja JOB su prenebregli sve navedeno, iako su bili upoznati sa svim činjenicama, čime su doveli ozbiljno u pitanje jedinstvo i ugled zajednice.

Zbog svih utvrđenih nepravilnosti u radu Jevrejske opštine Beograd predložen je opoziv predsednika Jevrejske opštine Beograd, članova Veća i članova Nadzornog odbora JOB.

Zatraženo je da se proširi lista odgovornosti članova organa upravljanja JOB.

 

 • Zoran Atijas je zatražio pozivanje na odgovornost i zbog toga što su se članovi JOB našli u situaciji da pored svih nepokretnosti koje JOB ima, Skupštinu moraju da održe u iznajmljenim prostorijama hotela Zira.
 •  Jovan Elazar je zatražio pozivanje na odgovornost zato što organi upravljanja JOB nisu doneli Izveštaj o finansijskom poslovanju, odobravanju budžeta i usvajanju završnog računa. U ovoj godini takođe nije održana redovna Skupština JOB koja se obavezno održava jednom godišnje.
 • Andro Mošić je osudio Odluku organa upravljanja JOB o naplaćivanju ulaza u Sinagogu Sukat Šalom, i iz tog razloga pozvao na odgovornost sve organe upravljanja JOB.
 • Aleksandar Ajzinberg je pozvao na odgovornost organe upravljanja JOB, zato što je članstvu danas onemogućio ulaz u Sinagogu Sukat Šalom, postavivši privatno obezbeđenje ispred ulaza u sinagogu, i naglasio da je drugo ime za sinagogu i Bet Kneset što znaći kuća okupljanja.

 

Predlog da se proširi lista odgovornosti organa upravljanja JOB je jednoglasno usvojen.

 

Potom se pristupilo glasanju za opoziv svih organa upravljanja JOB: predsednika Jevrejske opštine Beograd, članova Veća i članova Nadzornog odbora JOB. Odluka o opozivu rukovodstva JO Beograd usvojena je sa 221 glasom za, niko protiv, niko uzdržan.

 

Vanredna skupština je donela sledeću;

 

ODLUKU

 

Opozivaju se sa funkcija predsednik Jevrejske opštine Beograd, članovi Veća i članovi Nadzornog odbora JOB.

 

Mandat im prestaje 2.12.2018. godine.

 

 

Treća tačka dnevnog reda – Izbor Privremene uprave JOB

 

U nameri da Jevrejska opština što pre počne da funkcioniše normalno, predloženo je uvođenje četvrte Privremene uprave u poslednjih 13 godina. Presedan je napravljen kada su u prvoj prinudnoj upravi bili Sofija Francuski Levi, Ela Rojnik, Viktor Nojman, Laura Kapon Spasić i Ružica Ezgeta.

 

Za članove Privremene uprave predloženi su:

 

 1. Vajić Dubravko, predsednik
 2. Popović Brane
 3. Pišot Anat
 4. Sablić Stefan
 5. Salom Darko

 

Predlog je stavljen na glasanje, pojedinačno, za svakog od predloženog člana Privremene uprave:

 

 1. Za predsednika Privremene uprave, Vaić Dubravka je glasao 221 član, niko protiv, niko uzdržan.
 2. Za Popović Braneta glasalo je 219 članova, 2 protiv, niko uzdržan.
 3. Za Anat Pišot glasao je 221 član, niko protiv niko uzdržan.
 4. Za Stefana Sablića glasao je 221 član, niko protiv niko uzdržan.
 5. Za Darka Saloma glasalo je 218 članova, niko protiv, 3 uzdržana.

 

Vanredna skupština je donela sledeću:

 

ODLUKU

Funkciju organa upravljanja JOB počev od 3.12.2018. godine do izbora organa upravljanja na Izbornoj skupštini Job obavljaće:

 

 1. Vajić Dubravko, predsednik
 2. Popović Brane
 3. Pišot Anat
 4. Sablić Stefan
 5. Salom Darko

 

Zadaci Privremene uprave su:

 1. Obavljanje tekućih poslova iz nadležnosti JOB u punom mandatu
 2. Utvrđivanje stanja u poslovanju JOB.
 3. Isplata zaostalih dečijih dodataka i nastavljanje sa redovnom isplatom.
 4. Vraćanje dugova Osiguravajućem društvu, da bi se sprečilo raskidanje ugovora i uskraćivanje osiguranja članstvu.
 5. Priprema i organizovanje Izborne skupštine.
 6. Obaveštavanje članstva jednom mesečno o postignutim rezultatima odnosno problemima

 

Privremena uprava ima sva ovlašćenja da upravlja Jevrejskom opštinom Beograd do održavanja novih izbora, a najduže 9 meseci od dana preuzimanja dužnosti.

Predsednik privremene uprave predstavlja Jevrejsku opštinu Beograd. Privremena uprava vrši funkciju osnivača  – Skupštine svih privrednih društava koje je osnovala JOB.

 

Svi prisutni su se složili, da radi zaštite interesa JOB, treba dati na znanje svim pravnim i fizičkim licima koja su zasnovala poslovni odnos sa Jevrejskom Opštinom Beograd (JOB), i svim privrednim društvima koja je osnovala JOB, u periodu od 15.10.2017. godine do dana održavanja Vanredne Skupštine 2.12.2018, da će svi poslovni odnosi kojima se preuzimaju finansijske obaveze JOB prema drugim licima, biti predmet revizije od strane nezavisnog i ovlašćenog revizora, a oni sa štetnim posledicama po JOB biće podvrgnuti odgovarajućoj zakonskoj proceduri. Svi ugovori i poslovni odnosi koji budu zaključeni nakon datuma Odluke o razrešenju uprave JOB, smatraće se pravno ništavim.

 

Četvrta tačka dnevnog redaRazno

 

Zbog utvrđenog nanošenja direktne štete Jevrejskoj opštini Beograd i Jevrejskoj zajednici Srbije, predloženo je da se sledećim članovima sadašnjeg rukovodstva izglasa zabrana kandidovanja na funkcije u organima upravljanja JOB na narednih 10 godina:

 

 1. Danilu Mediću, predsedniku JOB
 2. Neli Papić, potpredsedniku Jevrejske opštine Beograd, članu Veća JOB i direktoru JCB Asset Management d.o.o.
 3. Jakovu Albi, potpredsedniku JO Beograd, članu Veća JOB i članu Nadzornog odbora JCB Asset Management d.o.o.
 4. Sofiji Francuski Levi, predsednici Ženske sekcije, članu Veća JOB i pravnom savetniku u JOB
 5. Avramu Izraelu, predsedniku Nadzornog odbora JCB Asset Management d.o.o.

Predlog je usvojen sa 217 glasa za, 3 uzdržana i 1 protiv.

 

Na predlog Zorana Atijasa lista članova rukovodstva JOB kojima je zabranjeno kandidovanje na funkcije u organima upravljanja JOB je proširena i na:

 

 1. Igora Ginzberga koji se lažno predstavljao kao predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije
 2. Miroslava Grinvalda, član Veća JOB i član Nadzornog odbora JCB Asset Management d.o.o.
 3. Maši Mitić Đurišić, član Veća JOB i član Nadzornog odbora JCB Asset Management d.o.o.
 4. Svetlani Đurić, član organa uprave Jevrejskog kulturnog centra

 

Potom se pristupilo pojedinačnom glasanju:

 

Za zabranu kandidovanja Igora Ginzberga, glasalo je 205 za, protiv 3, uzdržanih 13

Za zabranu kandidovanja Miroslava Grinvalda, glasalo je 166 za, protiv 24, uzdržanih 31.

Za zabranu kandidovanja Maše Mitić, glasalo je 209 za, protiv1, uzdržanih 11

Za zabranu kandidovanja Svetlane Đurić, glasalo je 204 za, protiv 4, uzdržanih 13.

 

 

Vanredna skupština je donela sledeću:

 

ODLUKU

 

Zabranjuje se kandidovanje na bilo koju funkciju u jevrejskoj zajednici sledećim članovima Jevrejske opštine Beograd na narednih 10 godina:

 

 1. Danilu Mediću
 2. Neli Papić
 3. Jakovu Albi
 4. Avramu Izraelu
 5. Igoru Ginzbergu
 6. Sofiji Francuski Levi
 7. Miroslavu Grinvaldu
 8. Maši Mitić Đurišić
 9. Svetlani Đurić

 

Skupština je završila sa radom u 14:00 časova.

 

Predsedavajući Skupštine:

Aleksandar Jinker

 

 

Overivači zapisnika:                                                              Zapisničari:

Radmila Petrović                                                                 Danijela Danon

 

 

Ladislav Mezei                                                                    Branka Pavlović

 

 

Potpisani zapisnik, tj. poslednju stranicu zapisika sa potpisima možete videti klikom na:

 

 

4 thoughts on “ZAPISNIK sa Vanredne skupštine JOB

 1. Andro Mošić says:

  Zapisnik je vrlo korektno sastavljen i u potpunosti verodostojan. Iskreno se nadam da će među prvima biti dostavljen i Ambasadi Izraela na ruke Nj.E. Madamme Fisher. Šalom i da nam je Praznik Hanuke u svakom pogledu uspešan na doborbit malobrojne ali kompaktne i solidarne Jevrejske zajednice Beograda. Andro Mošić. PS: O Miroslavi Grinvaldu nemam da kažem ni jednu lošu reč; šta više vrlo odgovorno brine o svetom mestu svih nas – Jevrejskom groblju u Beogradu.

 2. Miroslav Demajo says:

  Mislim da je veliki propust što su javno objavljeni JMBG gore navedenih. Cela Skupština je izvanredno organizovana, prihvaćene su opravdane primedbe prisutnih oko nekih procedura i zaista na mestu. Što se tiče osobe koja brine o groblju, da se vidi koji su njegovi interesi u svemu. Ja sam radio u Institutu i otišao u penziju, a nisam mogao da ponesem sa sobom skupiocenu opremu. Šta je dotični dobio za svoju lojalnost. Isto važi za gmizave službenike JOB koji imaju dobra primanja i ležerne uslove rada, znam kako drugi rade za iste i manje pare. Da se mene pita, sve koji su potpisali lojalnost, ja bih otpustio. Nema opravdanja, da su bili sa kičmom, udružili bi se i sve bi bilo lakše rešiti. Imao sam lično iskustvo u državnoj ustanovi gde ako si hrabar i imaš kičmu možeš srušiti sve hohštaplere. Da citiram velikog pisca Mešu Selimovića: Boji se ovna, boji se govna, kada misliš da živiš. Oni koji nisu potpisali i imali kičmu, čestitam, a posebno ih treba imati u obzir kao nosioce stabilnog funkcionisanja JOB u narednom periodu, ostali, na smetlište sramne epizode istorije JOB.

 3. Boris says:

  Juče su duh zajednice i zajedništvo sami upalili prvu svećicu na Hanukiji. Od sada svaka naredna manipulacija istinom, odn. laž bivše uprave (do juče bih rekao neistina) ima 233 puta veću težinu. Ova rečenica iz poslednjeg pamfleta najbolje oslikava sav jad i beznađe onih koji su do juče kreirali politiku JOB: „okupilo se njih, skoro nebitno, stotinu ili kako oni kažu dve stotine…“. Preko dve stotine trideset članova JOB, ogroman broj Jevreja, je SKORO NEBITNO? Da li ste svesni šta izgovarate u svojoj agoniji? Da li znate koliko je grešno postaviti dodatno obezbeđenje na ulaz u našu jedinu Sinagogu, pa još na Hanuku, kako bi se sprečio eventualan ulazak Jevrejima i prijateljima u dom okupljanja, Kolibu mira!? Da li imalo razmišljate o svojim potezima?

 4. Miroslav Demajo says:

  Još jednom dobro proveriti odakle im taj smrad od vlasti. Nisu oni sami, ko ih podržava. Sveukupno stanje u državi može da objasni. I još jednom, sramota službenika bez kićme, slava onima koji nisu potpisali. Da li vam nešto govori o tome ko je bio gde 30tih godian prošlog veka i kako se stvar razvijala. Setih se da je je i ovo prilika da se setim hrabrih mladih iz Bele Ružeu Nemačkoj koji su giljotinirani, nisam vas zaboravio, hvala dragi prijatelji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *